headerLogo2b-18pt-myriadpro

Media

Yuhanna 1

Tanrısal Söz

1 1|1|YUHANNABaşlangıçta Söz vardı. Söz Tan­rı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 21|2|YUHANNA Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. 31|3|YUHANNA Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. 41|4|YUHANNA Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 51|5|YUHANNA Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

61|6|YUHANNA x0003Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. 71|7|YUHANNA Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. 81|8|YUHANNA Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. 91|9|YUHANNA Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. 101|10|YUHANNA O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı. 111|11|YUHANNA Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi. 121|12|YUHANNA Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. 131|13|YUHANNA Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.

141|14|YUHANNA Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini –Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini– gördük. 151|15|YUHANNA Yahya O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: “ ‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.”

161|16|YUHANNA Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 171|17|YUHANNA Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. 181|18|YUHANNA Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı.

Yahya'nın Ortaya Çıkışı
(Mat.3:1-12; Mar.1:1-8; Luk.3:1-18)

19-201|19-20|YUHANNA Yahudi yetkililer Yahya'ya, “Sen kimsin?” diye sormak üzere Ye­ru­şalim'den kâhinlerle Levililer'i gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu –açıkça konuştu, inkâr etmedi– “Ben Mesih değilim” diye açıkça konuştu.

211|21|YUHANNA x0006Onlar da kendisine, “Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?” diye sordular.

O da, “Değilim” dedi.

“Sen beklediğimiz peygamber misin?” sorusuna,

“Hayır” yanıtını verdi.

221|22|YUHANNA Bu kez, “Kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim” dediler. “Kendin için ne diyorsun?”

231|23|YUHANNA x0007Yahya, “Peygamber Yeşaya'nın dediği gibi, ‘Rab'bin yolunu düzleyin’ diye çölde haykıranın sesiyim ben” dedi.

24-251|24-25|YUHANNA Yahya'ya gönderilen bazı Ferisiler ona, “Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?” diye sordular.

261|26|YUHANNA Yahya onlara şöyle yanıt verdi: “Ben suyla vaftiz ediyorum, ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. 271|27|YUHANNA Benden sonra gelen O'dur. Ben O'nun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.”

281|28|YUHANNA Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da, Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu.

Tanrı Kuzusu

291|29|YUHANNA Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! 301|30|YUHANNA Kendisi için, ‘Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ dediğim kişi işte budur. 311|31|YUHANNA Ben O'nu tanımıyordum, ama İsrail'in O'nu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim.” 321|32|YUHANNA Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: “Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini, O'nun üzerinde durduğunu gördüm. 331|33|YUHANNA Ben O'nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ‘Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kut­sal Ruh­'la vaftiz eden O'dur’ dedi. 341|34|YUHANNA Ben de gördüm ve ‘Tan­rı'nın Oğ­lu budur’ diye tanıklık ettim.”

İsa'nın İlk Öğrencileri

351|35|YUHANNA Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. 361|36|YUHANNA Oradan geçen İsa'ya bakarak, “İşte Tanrı Kuzusu!” dedi.

371|37|YUHANNA Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. 381|38|YUHANNA İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, “Ne arıyorsunuz?” diye sordu.

Onlar da, “Rabbî, nerede oturuyorsun?” dediler. Rabbî, öğretmenim anlamına gelir.

391|39|YUHANNA İsa, “Gelin, görün” dedi.

Gidip O'nun nerede oturduğunu gördüler ve o gün O'nunla kaldılar. Saat dört sularıydı. 401|40|YUHANNA Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simun Petrus'un kardeşi Andreas'tı. 411|41|YUHANNA Andreas önce kendi kardeşi Simun'u bularak ona, “Biz Mesih'i bulduk” dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir.

421|42|YUHANNA Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı, “Sen Yuhanna'nın oğlu Simun'sun. Kefas diye çağrılacaksın” dedi. Kefas, kaya anlamına gelir.

431|43|YUHANNA Ertesi gün İsa, Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona, “Ardımdan gel” dedi.

441|44|YUHANNA Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Beytsayda'dandı. 451|45|YUHANNA Filipus, Natanel'i bularak ona, “Musa'nın Kutsal Yasa'da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk” dedi.

461|46|YUHANNA Natanel Filipus'a, “Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi?” diye sordu.

Filipus, “Gel de gör” dedi.

471|47|YUHANNA İsa, Natanel'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, “İşte, içinde hile olmayan gerçek bir İsra­il­li!” dedi.

481|48|YUHANNA Natanel, “Beni nereden tanıyorsun?” diye sordu.

İsa, “Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm” yanıtını verdi.

491|49|YUHANNA Natanel, “Rabbî, sen Tanrı'nın Oğ­lu'sun, sen İsrail'in Kralı'sın!” dedi.

501|50|YUHANNA İsa ona dedi ki, “Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin.” 511|51|YUHANNA x0009Sonra da, “Size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin İnsanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz” dedi.1|51|YUHANNA

More in this category:
Yuhanna 2 »

Sesli İncil Bölümleri

02b

Yuhanna Girişi