headerLogo2b-18pt-myriadpro

Ekmek ve Şarap Ayini: Yanlışlar ve Doğrular

Not: Sol sütunda sıralanan referanslar Katolik Kilisesi Katekizmi’nden alınmıştır. Papa II. John Paul bunu, ‘Katolik doktrininin tümünün bir özeti’ olarak tarif etmiştir. Katolik Kilisesi’nin kendi inanç ve uygulamaları hakkında resmi derlemesidir. Sağ sütundaki referanslar ise Kutsal Kitap’tandır. Farklı bir şey söylenmediği sürece tüm referanslar İncil’den alınmıştır.

KATOLİK KİLİSESİNİN ÖĞRETTİKLERİ:

KUTSAL KİTAP’IN ÖĞRETTİKLERİ:

1. Son Akşam Yemeği, İsa’nın kanının
günahlarımız için kaseden akıtılmasıdır.
[610-611, 621, 1339]

Son Akşam Yemeği Fısıh yemeğiydi. İsa’nın
kanı günahlarımız için çarmıhta aktı.
(1.Petrus 2:24)

2. Ekmek ve şarap İsa’nın gerçek bedeni
ve kanıydı.

Ekmek ve şarap İsa’nın bedeni ve kanının
sembolüydü. (1.Korintliler 11:23-25)

3. İsa’nın bedeni ve kanı, dünyadaki
her Roma Katolik Kilisesinde ki takdis
edilmiş ekmek ve şarabın her parçasında
eksiksiz olarak bulunmaktadır. [1374, 1377]

İsa bedensel olarak cennettedir.
(İbraniler 10:12-13)

4. Takdis edilmiş ekmek ve şarap
insanın cennette sonsuz yaşama sahip olmasını
sağlayan göksel yiyecektir. [1392, 1405, 1419]

Ekmek ve şarap insanın İsa’yı hatırlamasına
yardımcı olan sembollerdir. (Luka 22:19)

5. Tanrı takdis edilmiş ekmek ve şaraba
ilahi oldukları için tapınılmasını ister.
[1378-1381] [Bakınız aşağıdaki yorum.]

Tanrı, kendisini temsil etme amacı taşıyanlar
da dahil olmak üzere her türlü nesneye 
tapınılmasını yasaklar. (Mısır’dan Çıkış 20:4-5, Eski Antlaşma ; Yeşaya 42:8, Eski Antlaşma)

6. İsa, belirli insanları çarmıhın kurbanını
sürdürmek için rahiplik hizmetine atadı. [1142, 1547, 1577]

İsa her imanlıyı, ruhsal kurbanlar, (ağızlarından dökülen övgüler) ve Tanrı’ya adanmış hayatlar sunmak üzere kutsal kıldı ve kralllık kahinliğine atadı. (1.Petrus 2:9 ; İbraniler 13:15 ; Romalılar 12:1)

7. Ekmek ve Şarap Ayini çarmıhtaki kurbandır. [1085, 1365-1367]  Sadece sunuş biçimi
farklıdır. [1367]

Çarmıhtaki kurban tarihsel bir olaydı. Sadece bir kere, yaklaşık 2.000 yıl önce Yeruşalim dışında gerçekleşti. (Luka 23:13-49)

8. Çarmıhtaki kurban Ekmek Şarap Ayininde sürdürülür. [1323, 1382]

Çarmıhtaki kurban tamamlanmıştır.
(Yuhanna 19:30 [italik olarak işaretlenen kısım])

9. Ekmek Şarap Ayini İsa’nın ölümü ve kurban olmasıyla imanlıların aralarında olmasını sağlar.
[1353, 1362, 1367, 1409]

İsa ölümü ve kurbanlığında sunulmamalıdır çünkü dirilmiştir. İsa şöyle diyor, Diri Olan Ben'im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. (Vahiy 1:17-18 ; Romalılar 6:9-10)

10. Her Ekmek ve Şarap Ayininde rahip, İsa’nın kurbanını Baba’ya yeniden sunar.  [1354, 1357]

İsa kendi kurbanını Baba’ya “çağların sonunda” bir kez sunmuştur. (İbraniler 9:26-28)

11. Ekmek ve Şarap Ayini yaşayanların
ve ölmüş olanların günahlarını bağışlatan
kansız bir kurbandır. [1367, 1371, 1414]

Kan dökülmeden bağışlama olmaz. (Levililer 17:11, Eski Antlaşma ; İbraniler 9:22)

12. Ekmek ve Şarap Ayininin her kurbanı
Tanrı’nın günaha karşı gazabını yatıştırır. [1371, 1414]

Çarmıhtaki ilk ve son kurban Tanrı’nın günaha
karşı gazabını tamamıyla yatıştırmıştır. (İbraniler 10:10-18)

13. İmanlılar çarmıhın faydasını Ekmek ve Şarap Ayinindeki kurbanla tam olarak alırlar. [1366, 1407]

İmanlılar, çarmıhın faydasını imanla Mesih aracılığıyla tam olarak alırlar. (Efesliler 1:3-14)

14. Fidyeyle kurtarmak için kurban sunulması Ekmek ve Şarap Ayiniyle sürekli olarak sürdürülür. [1364, 1405, 1846]

Fidyeyle kurtarmak için kurban sunulması
İsa hayatını bizler için çarmıhta verdiğinde
tamamlandı. (Efesliler 1:7-8 ; İbraniler 1:3)

15. Katolik Kilisesi dünyanın kurtulması için İsa’nın kurbanını devam ettirir. [1323, 1382, 1405, 1407]

Hıristiyan Kilisenin dünyanın kurtuluşu için Rab’bin ölümünü ilan etmesi gerekir. (1.Korintliler 11:26)