headerLogo2b-18pt-myriadpro

Meryem: Yanlışlar ve Doğrular

Not: Sol sütunda sıralanan referanslar Katolik Kilisesi Katekizmi’nden alınmıştır. Papa II. John Paul bunu, ‘Katolik doktrininin tümünün bir özeti’ olarak tarif etmiştir. Katolik Kilisesi’nin kendi inanç ve uygulamaları hakkında resmi derlemesidir. Sağ sütundaki referanslar ise Kutsal Kitap’tandır. Farklı bir şey söylenmediği sürece tüm referanslar İncil’den alınmıştır.

KATOLİK KİLİSESİ’NİN ÖĞRETİŞLERİ

KUTSAL KİTAP’IN ÖĞRETİŞLERİ

1. Meryem ana rahmine düştüğü andan itibaren ilk günahın lekesinden korunmuştu. [490-492]
(Bakınız notlardaki açıklama.)

Adem soyundan gelen Meryem günah içinde
doğdu. (Mezmur 51:5, Eski Antlaşma ; Romalılar 5:12)

2. ‘Tümüyle Kutsal’ olan Meryem
günahsız bir yaşam sürdürdü. [411, 493]

Meryem günahkardı; ancak Tanrı kutsaldır. (Luka 18:19 ; Romalılar 3:23 ; Vahiy 15: 3-4)

3. Meryem, İsa’nın doğumundan önce doğumu sırasında ve İsa’nın doğumundan sonra bakireydi. [496-511]  

Meryem İsa’nın doğumuna kadar bakireydi.
(Matta 1:25) . Sonra başka çocukları oldu.
(Matta 13:54-56)

4. Meryem Tanrı’nın Annesidir.
[963, 971, 2677]

Meryem İsa’nın dünyadaki annesiydi.
(Yuhanna 2:1)

5. Meryem Kilise’nin Anasıdır.
[963, 975]

Meryem kilisenin bir üyesidir.
(Elçilerin İşleri 1: 14) .
(Bakınız bu ayetin yanındaki yorum.)

6. Meryem, acı verici fidyeyle kurtarış
günahımız için acıya İsa’yla birlikte katıldığı
için eş Kurtarıcı’dır. [618, 964, 968, 970]

İsa tek Kurtarıcı’dır çünkü
Acı çekip ölen sadece O’dur. (1.Petrus 1:18-19)

7. Meryem yaşamının sonunda göğe
alındı, bedeni ve canı cennettedir. [966, 974]

Meryem’in ölümü üzerine bedeni toprak oldu.
(Yaratılış 3:19, Eski Antlaşma)

8. Meryem, tüm kaygılarımızı
kendisine teslim edebileceğimiz
eş-aracıdır. [968-970, 2677]

Mesih İsa tüm kaygılarımızı ve ricalarımızı
kendisine teslim edebileceğimiz aracımızdır.
(1.Timoteos 2:5-6 ; Yuhanna 14:13-14 ; 1.Petrus 5:7)

9. Kendimizi Meryem’e teslim etmeliyiz,
‘ölüm zamanımızı’ tamamıyla
Meryem’in bakımına vermeliyiz. [2677]

Kendimizi Rab İsa’ya teslim etmeliyiz,
ölüm zamanımızı  tamamıyla O’na bırakmalıyız. (Romalılar 10:13 ; Elçilerin İşleri 4:12)

10. Tanrı Meryem’i Göklerin ve Yerin
Kraliçesi olarak göksel bir yüceliğe yükseltti.
[966]. Meryem’i özel bir sevgiyle
yüceltmeliyiz [971, 2675].

Gökte ve yerde yüceltilen sadece O olduğu
için ancak Rab yüceltilmeli. (Mezmur 148:13) .  Tanrı şöyle buyuruyor, “Benden başka tanrın olmayacak.”  (Mısır’dan Çıkış 20:3, Eski Antlaşma)

                        

NOTLAR:

(1)  Roma Katolik Kilisesi Meryem'in günah işleme yetisinden yoksun olduğunu öğretir. Buna göre, gebe kalması sırasında kendisine verilen özellik günahtan özgür olması için onda saklı tutulmuştur. “Bütün yaşamı boyunca her tür kişisel günahtan özgür” kalmıştır [493]. Bu öğretiş acaba Kutsal Kitap’tan mı? Hıristiyan inancına uygun mu? Hayır, değil! Katolik Kilisesi Katekizmi bunun ‘kilise geleneklerinden’ biri olduğunu kabul eder: “Yüzyıllar boyunca Katolik Kilisesi daha da çok farkına vardı ki Tanrı’dan gelen lütufla dolu olan Meryem gebe kaldığı andan itibaren kurtulmuştur” [491].

Oysa Tanrı’nın sözü böyle değildir. “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23, İncil). Tanrı “herkes” mi diyor yoksa “Meryem hariç herkes” mi? Aslına bakarsanız, Meryem’in kendisi günahkar olduğunu biliyordu. Yoksa bir Kurtarıcı’ya ihtiyacı olduğunu söylemezdi. “Meryem de şöyle dedi: "Canım Rab'bi yüceltir; Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.” (Luka 1:46-47, İncil) 

Havva yaşamış olan tek günahsız kadındı, o da günah işlediği ana kadar…

(2)  Meryem Kilise’nin Anası mıydır? Birincisi ‘katolik’ kelimesi ne anlama geliyor? Bu sözcük Grekçe ‘katholikos’ sıfatından türemiştir ve ‘genel’ veya ‘evrensel’ anlamına gelir. Yaklaşık olarak İ.S. 110 yıllarında İgnatiyus tüm Hıristiyan kiliselerinden ‘katolik’ diyerek söz etmiştir. Sözcük küçük ‘k’ ile kullanıldığında, mezhep farkı gözetmeksizin her yerde İsa’ya iman eden imanlıları kast eder. Bu da Katolik Kilisesi’nin bir üyesi olmadan hala katolik kilisenin bir parçası olabilirsiniz demektir. Büyük ‘K’ ile yazılan Katolik sözcüğü ise ‘Roma Katolik Kilisesi’ veya ‘Katolik Kilisesi’ni kast etmek için kullanılagelmiştir.  

Hıristiyan olmak için Roma Katolik Kilisesi’ne üye olmanız gerekmez. Günahlarının – geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki günahlarının- bağışlanması için sadece İsa’ya iman eden ve güvenen herkes Hıristiyan’dır. Bu, onları Katolik yapmaz. Nitekim, Katolik İnancı Gerçek Hıristiyanlık’ı Temsil Ediyor mu? - Bir Katolik Hangi Ölçüye Göre Hıristiyan Sayılır? adlı yazıda göreceğimiz gibi, Katolikler’in büyük bir kısmı sadece İsa’ya güvenmiyorlar. Size İsa’ya inandıklarını söyleyeceklerdir. Fakat aynı zamanda, Papa’nın, Meryem’in ve kiliselerindeki rahibin gücüne ve yerine getirdikleri dinsel kuralların etkinliğine inandıklarını da söyleyeceklerdir.  Bütün bu şeylere güvenerek cennete gitme şansına sahip olmayı umut ediyorlar. Bu da Kutsal Kitap’ın öğretişlerine tamamıyla aykırıdır.